Vedtekter

 

1. Formål 

BKIB er en forening for bildende kunstnere bosatt i Bærum kommune. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser herunder 

a) å organisere kontakt mellom kommunens kulturstyre og kunstnerne 

b) å arbeide for økt kontaktflate mellom kunsten og samfunnet 


2. Medlemskap 

Berettiget til medlemskap er billedkunstnere bosatt i Bærum eller med sterkt tilknytning til kommunen og som er medlem av NBK. 


3. Økonomi 

Ved salg fra utstillinger som holdes i regi av BKIB vil det bli trukket 15 % til foreningens drift. 


4. Styre 

Generalforsamlingen velger et styre bestående av 5 av foreningens medlemmer samt 2 vara- representanter. Styret velges for 1 år. Styret administrerer foreningen og fordeler arbeids 

oppgaver slik de finner det formålstjenlig. Styret er beslutningsdyktig når 4 representanter er 

tilstede. Styret fører referat fra sine møter. Det skulle være 1 medlemsmøte i tillegg til 

generalforsamlingen per år. 


5. Generalforsamling 

Generalforsamling avholdes innen utgangen av februar med 3 ukers varsel. 

Generalforsamlingen skal minst behandle følgende saker: 

1. Godkjenning av dagsorden

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsrapport fra styret 

4. Regnskap og budsjett 

5. Valg av styre og nominasjonskomité 

6. Eventuelt 

Dagsorden årsrapport regnskap, budsjett og nominasjonskomiteens innstilling skal være 

medlemmene i hende innen 2 uker før generalforsamlingen. 

Medlemmer som ikke kan ta del på generalforsamlingen kan gi stemmefullmakt til en annen av foreningens medlemmer. Ingen kan betros mer enn 3 fullmakter. Generalforsamlingen er 

beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemmenes stemmer er kjent gyldige. 

Forslag som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende innen 2 uker før generalforsamlingen. 


6. Vedtektsendringer 

Endringer i vedtektene skal, etter behandling på generalforsamling skje ved uravstemning. 

Det kreves 2/3 flertall av medlemmene for forandring i vedtektene. 


7. Oppløsning 

Beslutning og oppløsning av BKiB følger samme regler for vedtektsendringer 


BKiB Årsmøte 2.februar 2009

 

 

 

© 2018 by Gracious Dwelling. Proudly created with Wix.com

 

  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round